Results

Conglatulations!!

 8,502 total views,  4 views today

Share

Try again. You loss!!

 8,503 total views,  5 views today

Share

#1. HITAMO ICYAPA CYA NYACYO MURI IBI BIKURIKIRA

#2. MU GIHE AHINDURA ICYEREKEZO ,UMUYOBOZI WESE AGOMBA KUBIGIRA AGABANYIJE UMUVUDUKO KANDI AKAREKA HAGAHITA

#3. URETSE IGIHE ICYAPA KIBYEREKANA UKUNDI , UBUREMERE NTARENGWA KU MATEME AKOZWE MU NGIGA Z'IBITI CYANGWA MU MBAHO NI

#4. UMUYOBOZI WESE UVUYE AHANTU HAHANA IMBIBI N'INZIRA NYABAGENDWA AGIYE KWINJIRAMO AGOMBA KUREKA

#5. KUGIRA NGO HABE UMUTEKANO MU KUGENDA MU MUHANDA USHOBORA MU IFASI GUTEGEKA KO HABAHO ICYEREKEZO KIMWE NI

#6. HITAMO ICYAPA CYA NYACYO

#7. AMAPIKIPIKI N'IMODOKA BIFITE UBUREMERE NTARENGWA BWEMEWE BUTARENGA IBIRO 3500 URETSE AMAVATIRI CYANGWA TAGISI N'IBINYABIZIGA BITWARIRA HAMWE ABANTU, UMUVUDUKO NI

#8. IYO KUGENDA MU MUHNDA BIDASHOBOKA KUNYURA MU YINDI NZIRA KU BURYO BWOROSHYE, ICYEREKEZO KIMWE GISHOBORA GUSHYIRWAHO

#9. HITAMO ICYAPA CYA NYACYO MURI IBI BIBURIRA N'IBYO GUTAMBUKA MBERE

#10. URETSE IHIGE BYATANGIWE URUHUSA , NTA MUYOBOZI WEMEREWE KUGENZA CYANGWA GUKOMEZA KUGENZA IKINYABIZIGA GIFITE UBUHAGARIKE BURENGEJE

#11. HITAMO ICYAPA CYA NYACYO MURI IBI BIKURIKIRA

#12. UMUBARE W'INYAMASWA ZIKURURA IBINYABIZIGA NTUSHOBOR KURENGA

#13. IJAMBO AKAGARURA RUMURI RISOBANURA AKANTU KARABAGIRANA GASUBIA IMIRASIRE Y'URUMURI

#14. KU BAYOBOZI B'INYANASWA ZIKURURA ZABA ZIZIRITSE CYANGWA ZITAZIRITSE KU CYO ZIKURURA NO KU BAYOBOZI B'INYAMASWA ZIKOREYE CYANGWA ZIGENDERWAHO , IMYAKA Y'IFATIZO NI

#15. IYO ICYEREKEZO KIMWE KIREBA ISHAMI RY'INZIRA NYABAGENDWA ,MU NTARA NYINSHI ICYEMEZO GIFATWA NA

#16. AMATARA MAREMARE AGOMBA KUZIMYWA IYO UMUHANDA UMURIKIWE HOSE KANDI BIKABA BIHAGIJE KUGIRANGO UMUYOBOZI AREBE NEZA MURI

#17. IBYO ARIBYO BYOSE ABAKOZI BABIFITIYE UBUBASHA BASHOBORA GUTEGEKA KUGENDA

#18. MU BITEGEKWA N'UMUYOBOZI UBIFITIYE UBUBASHA, UKUBOKO KUZAMUYE GUTEGEKA IBI BIKURIKIRA

#19. KUZUNGUZA INTAMBIKE ITARA RITUKURA BITEGEKA GUHAGARARA

#20. UMUGENZI WESE URI MU NZIR NABAGENDWA AGOMBA GUHITA YUMVIRA IBITEGETSWE N'

finish

 8,501 total views,  3 views today

Share