TAHANA PROVISOIRE. TEST 1

KORA UWO MWITOZO URAHITA UBONA N’AMANOTA UGIZE.

Results

Congratulations

 5,378 total views,  4 views today

Share

Try again.

 5,379 total views,  5 views today

Share

#1. IJAMBO ''INZIRA Y'IBINYABIZIGA'' BISOBANURA

#2. IBINYABIZIGA BY'UBUHINZI BIFITE IMIPIRA IRAMBUKA CYANGWA ITARAMBUKA , NTIBIGOMBA KURENZA UMUVUDUKO UKURIKIRA.

#3. IKINYABIZIGA KIBUJIJWE GUHAGARARA AKANYA KANINI IYO UBUGARI BW'UMUHANDA USIGAYE KU MUHANDA BUTAGIFITE

#4. IMYAKA FATIZO Y'ABAYOBOZI B'AMATUNGO NI

#5. ABAGENDERA MU NZIRA NYABAGENDWA BABUJIJWE KWATA

#6. KUNYURANA HO BIKORERWA KU RUHANDE

#7. IKINYABIZIGA CYOSE CYANGWA IBINYABIZIGA BIKURURANA IYO BIGENDA BIGOMBA KUGIRA

#8. Intabaza ndangururajwi ikoreshwa gusa igihe ikinyabiziga ndakumirwa

#9. IMYAKA FATIZO KU BAYOBOZI B'INYAMASWA ZIRI KU NZEGO A NA B NI

#10. Ijambo "remoroki ntoya" bivuga remoroki iyo ariyo yose ifite uburemere

#11. KU BYEREKEYE IMYUBAKIRE Y'IRI TEKA, KUBISIKANA NO KUNYURANA HO BIREBA IBINYABIZIGA :

#12. KUBISIKANA BIKORERWA KU RUHANDE

#13. INYAMASWA ZIGENDA MU MUHANDA ZIGOMBA UKO BISHOBOTSE KOSE GUKOMEZA KUGENDERA

#14. URWEGO D RUGENEWE IMODOKA ZAGENEWE GUTWARA ABANTU KANDI ZIFITE IMYANYA YO KWICARWAMO HTABARIWE MO UW'UMUYOBOZI:

#15. HASHYIRWAHO UMUHEREKEZA WUNGANIRA UMUYOBOZI IYO UMUBARE W'INYAMASWA ZIKURURA URENZE

#16. IYO ICYEREKEZO KIMWE KIREBA ISHAMI RY'INZIRA NYABAGENDWA MU NTARA NYINSHI , ICYEMEZO GIFATWA NA :

#17. HAGATI Y'IMODOKA ZIHEREKERANYIJE MU BUTUMWA ZIGAMIJE URUGENDO RUMWE HAGOMBA KUBA BYIBURA :

#18. IKINYABIZIGA KUBUJIJWE GUHAGARARA AKANYA KANINI MU MUHANDA AHONUGABANYIJE MO IBISATE BIGARAGAZWA NA

#19. Urwego B rugenewe imodoka zagenewe gutwara abantu kandi zifite imyanya yo kwicaramo hatabariwe mo uw'umuyobozi:

#20. IBIMENYETSO BIGENGA UBURYO BWO KUGENDA MU MUHANDA BIGIZWE NA

finish

 5,377 total views,  3 views today

Share