Results

Conglatulation You win it

 2,783 total views,  4 views today

Share

You loss

 2,784 total views,  5 views today

Share

#1. ITARA RIGUFI RISHOBORA GUSHYIRWA CYANGWA KUDASHYIRWA KU BINYABIZIGA BIFITE MOTERI Z'INGUFU ZA

#2. IYO IMIZIGO ISUMBA IMPERA Y'IKINYABIZIGA HO METERO IRENGA IGICE GIHERA CY'IMIZIGO IGIHE AMATARA Y'IKINYABIZIGA AGOMBA GUCANWA KIGOMBA KUGARAGAZWA N'

#3. KUGIRANGO HEREKANWE AHANTU HABI CYANE , HAKORESHWA IKIMENYETSO CY'IBARA RY'UMUHONDO RIMYASA. IRYO TARA RIVUGA IBI BIKURIKIRA

#4. IMIRONGO MIGARI IGOMBA KUGIRA UBUGARI BURI HAGATI YA

#5. AHARI HEJURU CYANE H'UBUSO BUBONESHA BW'ITARA RYO GUHAGARARA NTIBUSHOBORA GUSUMBA UHEREYE KU BUTAKA IGIHE IBINYABIZIGA BIDAPAKIYE

#6. UBWIKOREZI NTARENGWA BWEMEWE KURI BURI MUTAMBIKO UFUNGIRWA HO IBIZIGA BINE KU MITAMBIKO IBIRI IKURIKIRANYE NI

#7. UMUYOBOZI W'IKINYABIZIG CYANGWA UW'IKINYAMITENDE ITATU CYANGWA INE BIFITE MOTERI AGOMBA KUGIR AHO YICARA HAFITE UBUGRI BUTARI MUNSI YA

#8. AMATARA NDANGACYEREKEZO AGOMBA KUGARAGARA NIJORO IGIHE IJORO RIKEYE MU NTERA NIBURA YA METERO 150 NO KU MANYWA MU GIHE CY'UMUCYO MU NTERA YA

#9. UMUBARE W'INYAMASWA ZIKURURA IBINYABIZIGA NTUSHOBORA KURENGA

#10. IKINYABIZIGA KIGENDESHWA NA MOTERI N'IKINYABIZIGA GUKURURWA N'INYAMASWA NTIBISHOBORA GUKURURA

#11. AHATARI MU NSISIRO IBYAPA BIBURIRA N'IBYO GUTAMBUKA MBERE BIGOMBA GUSHYIRWA MU NTERA KUVA KURI

#12. UMURONGO MUGARI WERA UDACAGAGUYE USHOBORA GUCIBWA MU MUHANDA KUGIRA NGO

#13. IYO IKINYABIZIGA CYIKOREYE IBINTU BIREBIRE BIDASSHOBOR KUGABANYWA ICYO GIHE IMIZIGO NTISHOBORA KURENZA MU MPERA Y'INYUMA Y'IKINYABIZIGA

#14. IMIRONGO YERA IGOMBA KUGIRA UBUGARI BURI HAGATI YA

#15. IBIMENYETSO BIKORESHWA KUGIRANGO BEREKANE IMPERA Y'UNYUMA Y'IMIZIGO NTIBISHOBORA GUSHYIRWA KU BUHAGARIKE UHEREYE KU BUTAKA BURENZE

#16. UBWIKOREZI NTARENGWA KU BINYABIZIGA BIKURURNA NI

#17. IYO IKINYABIZIGA CYIKOREYE IBINTU BIDASHOBOKA KUGABANYWA ICYO GIHE IMIZIGO NTISHOBORA KURENZA

#18. UBUGARI BW'IMIZIGO YIKOREWE N'AMAGARE NA VELOMOTERI KIMWE NA REMOROKI N'IBYO BINYABIZIGA NTIBUSHOBORA KURENZA

#19. AMATARA NDANGABURUMBARARE AGOMBA KUBONWA NIJORO IGIHE IJURU RIKEYE N'UMUYOBOZI W'IKINYABIZIGA KIRI MU NTERA Y

#20. IBIZIRIKISHO BIGOMBA KUGARAGAZWA N'ICYAPA CYERA CYA MPANDE ENYE ZINGANA KIRI KU RUHANDE RW'IMBERE RW'IKINYABIZIGA GIKURURA KURI BURI RUHANDE NIBURA

finish

Follow this link to join OUR WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/IctTRcIUpWHK8tJKb30czH

 2,782 total views,  3 views today

Share