Results

-

Conglatulation You win it

 7,957 total views,  14 views today

Share

You loss

 7,958 total views,  15 views today

Share

HD Quiz powered by harmonic design

#1. UBUGARI BW'IMIZIGO YIKOREWE N'AMAGARE NA VELOMOTERI KIMWE NA REMOROKI N'IBYO BINYABIZIGA NTIBUSHOBORA KURENZA

#2. AMATARA NDANGACYEREKEZO AGOMBA KUGARAGARA NIJORO IGIHE IJORO RIKEYE MU NTERA NIBURA YA METERO 150 NO KU MANYWA MU GIHE CY'UMUCYO MU NTERA YA

#3. IYO IKINYABIZIGA CYIKOREYE IBINTU BIDASHOBOKA KUGABANYWA ICYO GIHE IMIZIGO NTISHOBORA KURENZA

#4. IKINYABIZIGA KIGENDESHWA NA MOTERI N'IKINYABIZIGA GUKURURWA N'INYAMASWA NTIBISHOBORA GUKURURA

#5. UMUYOBOZI W'IKINYABIZIG CYANGWA UW'IKINYAMITENDE ITATU CYANGWA INE BIFITE MOTERI AGOMBA KUGIR AHO YICARA HAFITE UBUGRI BUTARI MUNSI YA

#6. ITARA RIGUFI RISHOBORA GUSHYIRWA CYANGWA KUDASHYIRWA KU BINYABIZIGA BIFITE MOTERI Z'INGUFU ZA

#7. IMIRONGO MIGARI IGOMBA KUGIRA UBUGARI BURI HAGATI YA

#8. IMIRONGO YERA IGOMBA KUGIRA UBUGARI BURI HAGATI YA

#9. IBIMENYETSO BIKORESHWA KUGIRANGO BEREKANE IMPERA Y'UNYUMA Y'IMIZIGO NTIBISHOBORA GUSHYIRWA KU BUHAGARIKE UHEREYE KU BUTAKA BURENZE

#10. AHATARI MU NSISIRO IBYAPA BIBURIRA N'IBYO GUTAMBUKA MBERE BIGOMBA GUSHYIRWA MU NTERA KUVA KURI

#11. UMURONGO MUGARI WERA UDACAGAGUYE USHOBORA GUCIBWA MU MUHANDA KUGIRA NGO

#12. UBWIKOREZI NTARENGWA KU BINYABIZIGA BIKURURNA NI

#13. KUGIRANGO HEREKANWE AHANTU HABI CYANE , HAKORESHWA IKIMENYETSO CY'IBARA RY'UMUHONDO RIMYASA. IRYO TARA RIVUGA IBI BIKURIKIRA

#14. IBIZIRIKISHO BIGOMBA KUGARAGAZWA N'ICYAPA CYERA CYA MPANDE ENYE ZINGANA KIRI KU RUHANDE RW'IMBERE RW'IKINYABIZIGA GIKURURA KURI BURI RUHANDE NIBURA

#15. IYO IMIZIGO ISUMBA IMPERA Y'IKINYABIZIGA HO METERO IRENGA IGICE GIHERA CY'IMIZIGO IGIHE AMATARA Y'IKINYABIZIGA AGOMBA GUCANWA KIGOMBA KUGARAGAZWA N'

#16. AHARI HEJURU CYANE H'UBUSO BUBONESHA BW'ITARA RYO GUHAGARARA NTIBUSHOBORA GUSUMBA UHEREYE KU BUTAKA IGIHE IBINYABIZIGA BIDAPAKIYE

#17. IYO IKINYABIZIGA CYIKOREYE IBINTU BIREBIRE BIDASSHOBOR KUGABANYWA ICYO GIHE IMIZIGO NTISHOBORA KURENZA MU MPERA Y'INYUMA Y'IKINYABIZIGA

#18. UBWIKOREZI NTARENGWA BWEMEWE KURI BURI MUTAMBIKO UFUNGIRWA HO IBIZIGA BINE KU MITAMBIKO IBIRI IKURIKIRANYE NI

#19. UMUBARE W'INYAMASWA ZIKURURA IBINYABIZIGA NTUSHOBORA KURENGA

#20. AMATARA NDANGABURUMBARARE AGOMBA KUBONWA NIJORO IGIHE IJURU RIKEYE N'UMUYOBOZI W'IKINYABIZIGA KIRI MU NTERA Y

Finish

Follow this link to join OUR WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/IctTRcIUpWHK8tJKb30czH

 7,956 total views,  13 views today

Share